• Ŵ:LiuLigang
  • ۼȭ:+86-13400211588
  • ȸ ȭ:+86-0311-88708888
  • ȸ :+86-0311-88709840
  • E-mail:kuangchanchaoshi@163.com
  • ȣ:050041
  • ȣ:Shijiazhuang dz Hua
  •           Qufang
  •           68̴ ( 2 )

골든 질석

질석의 특징

농원조경용

경량성 : 낮은 용적밀도 0.070.30g/

보비성 : 층간 동형치환에 의한 높은 양이온 교환용량(CEC:1530cmolc/)

보수성 : 무수한 층간 모세공극에 의한 다공질구조(유효수분률 3540vol%)

통기, 배수성 : 입자가 대공극 극대화(대공극률 50% 이상)

건축 산업용

경량성 : 용적밀도 0.070.30g/

단열성 : 열전도율 0.06/mh이하

내화성 : 내화도 1,40050

결로방지 : ,외부 기온차이에 의한 내벽면 습기, 곰팡이 발생방지

흡음성 : 무수한 기공에 의한 다공질구조

절연성 : 전기절연재

흡수성 : 습도() 75%에서 1% 이하

Copyright(C)                      E-mail:kuangchanchaoshi@163.com    ȸ Ʈ:www.51zhishi.com.cn
dz ȭ:+86-0311-88708888   ۼȭ:+86-13400211588        ȣ:050041 ȣ:Shijiazhuang dz Hua Qufang 68̴ ( 2 )